Vlarem (en haar wijzigingen) en de gevolgen voor onze hobby …

De auteurs wensen op te merken dat deze tekst een leidraad is voor het invullen van het aanvraagformulier ‘Melding … uitsluitend klasse 3’ en onze vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor foutief ingevulde gegevens en de gevolgen hiervan voor de aanvrager.

De Vlaamse Regering heeft het nuttig geacht de spelregels en bijhorende formulieren van het decreet inzake Vlarem te wijzigen vanaf 1 maart 2009. Voor de reptielenliefhebbers zijn de wijzigingen inzake ‘Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3’ zeer belangrijk.

Wij geven een korte toelichting betreffende het nieuwe aanvraagformulier (te verkrijgen via uw gemeentelijke cel leefmilieu of www.lne.be).

Wat, waar en hoe in te vullen?

Bovenaan pagina 1 dient het adres van het lokale college van burgemeester en schepenen te worden ingevuld. Dit is tevens het adres waar het volledig ingevulde aanvraagformulier dient te worden bezorgd.

A Soort melding

A 1: Bovenste vakje aan te vinken indien het een nieuwe ‘inrichting’ betreft. Heeft u nog nooit een

melding ingediend dan is dit dus voor u van toepassing.

B Gegevens van de exploitant

B 1: Tweede vakje aan te vinken aangezien u en ik een natuurlijke persoon zijn (voorbeeld van een

rechtspersoon is een vzw of een bvba).

B 4: Alle gevraagde gegevens omtrent adres, naam en dergelijke in te vullen.

B 5: Eerste vakje indien u eigenaar van de woning bent. Het tweede vakje is voor de huurders.

B 6: Eerste vakje indien u eigenaar bent van alle percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, het

tweede vakje indien dit niet zo is.

B 7: Een kopie van de huurovereenkomst bijvoegen en het vakje B 7 aankruisen.

C Gegevens van de inrichting

C 1: Vul het adres in waar de dieren worden gehouden (= normaal is dit uw verblijfplaats).

C 2: Kadastrale gegevens in te vullen – deze zijn terug te vinden op het aanslagbiljet inzake het

kadastraal inkomen.

C 3: In te vullen: 0.

C 4: In te vullen: Houden van reptielen.

C 5: Rubriek 9.2

C 6: Tweede vakje aan te vinken.

D Gegevens van de grondwaterwinning

Niets in te vullen.

E Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen

E 1: Tweede vakje aan te vinken.

F Bij te voegen bewijsstukken

F 1: Een kopie van alle bewijsstukken toevoegen bij het aanvraagformulier.

F 2: Het gevraagde plan is o.a. te bekomen op de dienst stedenbouw (ruimtelijke ordening) van uw gemeente.

F 4: 1ste lijn = aantal verplichte bijlagen, 2de lijn = aantal bijgevoegde bewijsstukken.

F 5: Tweede vakje aanvinken.